CEL STATUTOWY

Fundacja Rozwoju Nauki (FRN) jest organizacją pozarządową typu non profit, ustanowioną w Krakowie w 2011 roku. Jej celem statutowym jest działalność na rzecz nauki polskiej, co realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami poprzez:

IDEE PRZYŚWIECAJĄCE FUNDACJI

Zgodnie z bliską Fundacji ideą kumulacji wiedzy naukowej nie możemy sobie pozwolić na przegapianie odkryć naukowych, nawet tych najmniejszych. By kumulacja wiedzy naukowej była możliwa i przebiegała we właściwy sposób, konieczne jest odpowiednie monitorowanie, gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie odkryć (informacji) naukowych, tak by dzięki nim nie tylko umożliwiać, ale i przyspieszać kolejne odkrycia, a jednocześnie chronić nas przed jałowym zajęciem „odkrywania” na nowo przedmiotów i zjawisk, które już od dawna i zdaniem wielu nie stanowią żadnej tajemnicy. A zatem wszystkie odkrycia naukowe, bez wyjątku, winniśmy uwzględniać i doceniać, jeśli zależy nam na wzniesieniu (bez zbędnej zwłoki) wspaniałego gmachu wiedzy naukowej (nauki). Fundacja Rozwoju Nauki chce być aktywnym deweloperem na placu budowy tego gmachu.
Zgodnie z bliską Fundacji ideą komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (B&R) stara się ona dostrzec potencjał innowacyjny i komercyjny we wszystkich prowadzonych przez siebie badaniach naukowych i pracach B&R. A tam, gdzie to możliwe, podejmuje działania – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – zmierzające do skomercjalizowania ich wyników poprzez działalność własnych jednostek organizacyjnych (odpłatna działalność statutowa) i/ lub udział w spółkach handlowych typu start-up (działalność gospodarcza).
Zgodnie z bliską Fundacji ideą scjentyfikacji życia społecznego angażujemy się w złożony i wielowymiarowy proces implementowania w życiu społecznym (społeczeństwie) wyników badań naukowych i prac rozwojowych (B&R). Takie unaukowienie życia społecznego jest możliwe niezależnie od rodzaju potrzeb, jakie społeczeństwo chce zaspokajać, i powagi problemów społecznych, które pragnie ono rozwiązywać. Efektywność tego procesu zależy od podatności społeczeństwa na takie „scjentyfikacyjne” oddziaływanie, jak również oferty samej nauki i jej możliwości „perswazyjnych”. Nad tym ostatnim w szczególności Fundacja Rozwoju Nauki chciałaby popracować, odchodząc przy tym w miarę możliwości od wizerunku nauki jako dziedziny zastrzeżonej dla specjalistów i na swój sposób hermetycznej.

JEDNOSTKI STATUTOWE

Fundacja Rozwoju Nauki (FRN) powołała 12 jednostek organizacyjnych (nieposiadających osobowości prawnej), z pomocą których zamierza realizować swój cel statutowy. Oto ich pełna lista: