Forum Wymiany Myśli (w skrócie: FWM) (używamy zamiennie wydłużonej nazwy angielskiej: Forum of Scientific Thought Exchange, oraz skrótu od niej: FOSTER) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez organizowanie i moderowanie dyskusji naukowej na wszystkie tematy interesujące Polaków i polskie środowisko naukowe. Działalność Forum koncentruje się na przyświecających Fundacji ideach kumulacji wiedzy naukowej i scjentyfikacji życia społecznego.