International Centre for the Advanced Research & Education (w skrócie: ICARE) (używamy zamiennie skróconej nazwy polskiej: Centrum Badań Naukowych ICARE) realizuje cel statutowy Fundacji w zakresie prowadzenia badań naukowych na płaszczyźnie wszystkich dyscyplin naukowych. Działalność Centrum koncentruje się jednocześnie na przyświecającej Fundacji idei kumulacji wiedzy naukowej.
 
Marzymy o tym, by w ramach ICARE funkcjonowało w przyszłości kilkaset wirtualnych instytutów badawczych. Związani z każdym WIB-em naukowcy współpracowaliby ze sobą poprzez Intranet i inne narzędzia wzajemnej komunikacji. Instytuty zostałyby podzielone na kilkanaście domen badawczych. Na czele każdego instytutu stałby dyrektor, który kierowałby pracą swojej jednostki i nadzorował wchodzące w jej skład specjalistyczne zakłady i zespoły badawcze.