Kancelaria Rzeczników Naukowych (w skrócie: KRN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez wydawanie orzeczeń naukowych z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych. Działalność Kancelarii koncentruje się na przyświecającej Fundacji idei kumulacji wiedzy naukowej.