Wydawnictwo Naukowe Fundacji Rozwoju Nauki (w skrócie: WN FRN) realizuje cel statutowy Fundacji poprzez wydawanie książek, czasopism i periodyków naukowych z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych. Działalność Wydawnictwa koncentruje się jednocześnie na przyświecającej Fundacji idei scjentyfikacji życia społecznego.